Műemlékek - erdélyi emlékirat-irodalom

Emlékiratok és látásmód

Nádas Péter Emlékiratok könyve című regényének irodalmi vonzódásai és emlékiratok és látásmód tanulmány Az és közötti években írt, ban megjelent Emlékiratok könyve keletkezési körülményeiről és folyamatáról szóló, Hazatérés című esszében írja Nádas Péter az alábbiakat: Képzelgéseimnek legkisebb gyerekkorom óta két határozott formája van.

Vagy a halálomról morfondírozom, annak várható közelségéről, módjáról, lehetséges érzeteiről, kicsit úgy, mintha a saját temetésem utánról szemlélném már az egészet, avagy csillapítani e gondolat által kiváltott fölfokozottságot, legyen e fölfokozottság akár komikus, akár tragikus természetű, történeteket költök, komplett cselekménysorokat, meséket, históriákat, melyek megoldása megint csak egy halál.

E tekintetben az Emlékiratok könyve olyan műfaj- és hagyománytudatos, hangsúlyosan irodalmias emlékezetben vagy képzeletben fogant szövegrétegekből építkezik, amelyek éppenséggel, a rafináltan beillesztett háttértörténet szerint, egy már halott szépírótól, a mindvégig névtelenségben maradó emlékiratírótól, az ő egyszerre egzisztenciális és irodalmi törekvéseiből származnak.

Ahogyan arra a több történetszálból szőtt Emlékiratok könyve elemzői közül számosan felhívják a figyelmet.

És miként Esterházy jó néhány műve, úgy Nádas vallomásos emlékirata is még távolabbra, az irodalmi modernségen jóval túlra vezeti tekintetünket: a világirodalomban egészen Ágostonig, a magyar irodalomban meg Bethlen Miklósig. A Nádas-féle emlékirat: a hagyományos, premodern-ágostoni eredetű és modern- rousseau-i változásokon átesett vallomás ironikus formája; a kendőzetlen személyesség elemi, maradéktalanul be nem teljesíthető igényének szabatos átfogalmazása; a teljes körű és emlékiratok és látásmód mélységű, már-már gyónásértékű vallomás művi pótléka; a hiány érvényes szépirodalmi álcája.

Én bizony, ha akarnám, sem tudnám leírni. És nem szabad elfeledkeznünk a Proust és Mann vonatkozásában is fontos előképről: Kafkáról — mint a Nádas-próza, azon belül az Emlékiratok könyve hol lappangó, hol felszínre törő, miáltal a prousti-manni jellegű szöveghomlokzatot látványosan felsebző eleméről. A motivikus vagy szövegszerű világirodalmi áthallások gazdag tárháza, a modern regényforma nem is annyira hommage-jellegű, mint inkább kritikai, olykor parodisztikus feldolgozásának helye: az Emlékiratok könyvének tizenkilencedik századvégi történetszála, amelynek hőse a Thomas Mann- vagy Marcel-alakmás szépíró, Thomas Thoenissen.

E, Ami önmagában véve is jókora teljesítmény. Ám hiba volna, ha nem vennénk figyelembe a tematikus és stiláris felszabadítás Nádas saját személyére, alkatára szabott vonatkozásait. Ebből a szépen kitervelt stilisztikai játékból még mindig kimaradtam volna én.

Louis de Rouvroy, Saint-Simon hercege – Wikipédia

Warnemündét a regényeiből, leveleiből, emlékezéseiből ismert Travemündére kopírozta az agyam. Thomas tehát szakszervezeti beutalót kapott egy warnemündei üdülőbe.

S éppen abba az épületbe, ahol egykor szerelemmel szeretett egy fiút. Akit végül is féltékenységében meggyilkolt egy másik fiú.

emlékiratok és látásmód

Most erre emlékezik. Thomas M. Warnemündében reggelizik. Ezt a kulináris címet adtam volna elképzelt elbeszélésemnek.

Történelem és emlékek - retussal (Gergely J.)

Képzelegtem, de hogy a képzelet soha nem lépheti át a realitás által engedélyezett határokat, arról csak akkor bizonyosodtam meg e tekintetben is, mikor néhány év múltán olvasni kezdtem az általam igencsak tisztelt, tehát nem kevés elnéző gúnnyal szemlélt mester elviselhetetlenül terjengős naplóját, s ott, a naplót szerkesztő Peter de Mendelssohn egyik jegyzetéből értesültem, hogy müncheni éveiben Thomas Mann valóban szerelmi kapcsolatban élt együtt egy Paul Ehrenberg nevű festőművésszel, s e tragikusan megszakított szerelemről írt is egy fél regényt, amit Katja Pringsheimmel emlékiratok és látásmód házassága után megsemmisített.

De azt szívesen kihallgatnám, ahogy Nádas konverzál vele. Vajon milyen képet vágna olvasván az Emlékiratok könyvét?

  • Nem lát a távolban
  • Látványosság népi receptjeinek helyreállítása

És milyet Nádas látva az övét? A regény tizenkilencedik századvégi történetének elbeszélésmódja, a fiktív Thomas Thoenissen túlfűtött hangja: nem csupán a hetvenes évekbeli névtelen emlékiratíró nyelvi teljesítményének stilizált, szentimentális-szecessziós változata, hanem a két jelentős íróelőd látás- és beszédmódjának dús szövegparódiája is.

emlékiratok és látásmód

Szükségszerű következménye annak, hogy a modern regényformával birkózó Nádas végül megtalálta a saját hangját, a saját helyét — ahonnan nézve Proust és Mann nyelvi-szemléleti öröksége csakis a stílusparódia tükrében nyilvánulhat meg.

Az Emlékiratok könyvére vonatkozó másik, Ein zu weites Feld című keletkezéstörténeti esszéjében írja Nádas: A saját regényírói gyakorlatom borzalmas csődjei és megszégyenítő kudarcai látás mínusz a távolba arra a […] megállapításra, hogy a regény történeti krízisének csupán addig a pillanatig van érvényessége, amíg a saját ismeretlen sorsom krízisét nem sikerül a képzeletemre bízva, mások sorsának kríziseként átélnem.

Műemlékek - erdélyi emlékirat-irodalom

A regényírás során jelentkező személyiségbeli krízis megoldása ismeretes: …akárha két szeléssel háromba vágtam volna magam. Azt mondtam, hogy talán amire szüksége van a látás védelme érdekében egy énem, ki tudja, de a képzeletemben biztosan van három személyem, s ők majd párhuzamosan beszélnek helyettem önmagukról.

Egyszerűen egy szó fogalmazódott meg, helyesebben hívódott le bennem: emlékiratok. Emlékiratokat fogok írni.

Az emlékirat-irodalom gyűjtőnév alatt kelt szövegtípusok sorába tartoznak a kezdetleges műformák, mint például a kalendáriumok mintájára vezetett krónikák, naplók, diáriumok, de a Fő jellemvonásuk az, hogy alkotóik saját nevükben mesélik el századuk fontosabb eseményeit, esetenként elbeszéléseiket élettörténetük lényeges momentumaival egészítve ki. Az emlékirat témáját elsősorban a történeti látásmód, továbbá az önigazolás szándéka határozza meg. Számos, a nagyközönség számára készült elbeszélés pl. Ezzel szemben a személyes hangvételű memoárok vagy önéletírások kéziratként terjedtek.

Több ember, időben némiképpen eltolt, párhuzamos emlékiratát. Kicsit úgy, ahogyan Plutarkhosz az életrajzokat.

És ez a több ember mind én lehetnék, anélkül, hogy én lennék. Így értem el egy teljesen közönséges, általánosan elfogadott formához, amelybe úgy éreztem, beleférhetek. A puszta stílusparódia Mann- és Proust-parafrázis és a pőre vallomáskényszer szélsőségei helyett a regényíró Nádas nem az éntől való teljes szabadulás útját, hanem az én szépirodalmi értelmezésének és felszabadításának, az elbeszélői hang aprólékos kidolgozásának különböző módjait választja.

És míg az Emlékiratok könyvében a történetmondó én megsokszorozásáról beszélhetünk, addig a Párhuzamos történetekben majd az elbeszélő én mintegy kiemelkedik a regényvilágból illetve időnként visszahullik oda.

  • Történelem és emlékek - retussal (Gergely J.)
  • Műemlékek - erdélyi emlékirat-irodalom
  • Látás vizuális érzés
  • Magyar emlékírók, század
  • Szétszórja a látást

Regénye: az érzések kelet-európai iskolája, amely továbbviszi és elmélyíti a fenti előképek elemzéseit. Jellemző, hogy az Emlékiratok könyve elsődleges elbeszélőjének például még annyija sincs, mint Az eltűnt idő nyomában elbeszélőjének, Marcelnek, tudniillik keresztneve. A neve mellett a kulturális és lelki önazonosságától is megfosztott én kríziséről Nádasnál csakis az emlékiratok és látásmód koordinátarendszerén belül eshet szó, amelynek mértékegysége: a mondat.

emlékiratok és látásmód

A szovjet típusú szocialista realizmus elkötelezettje persze egyértelműen a polgári humanista emlékiratok és látásmód írófejedelemre voksolt a dekadens hivatalnok író ellenében. Tudniillik nem biztos, hogy az, amiről beszél.

Account Options

Hát hiszen mikor — nagy példát mondok, ugye — úgy éreztük, Thomas Mann beszél a korról, kiderült, hogy Kafka. Tehát nagyon nehéz eldönteni, hogy tulajdonképpen mi a kor; mert a kor nem biztos, hogy azonos azzal, amiről beszél. Illetőleg: nem teljesen azonos. Leginkább talán a prousti művészregény és a manni kultúraképzet paródiájaként olvasható tizenkilencedik századvégi történetszál Titkos örömünk éjszakái című fejezetében, ahol a diabolikus természetű Gyllenborg által készített fotográfia segítségével bepillantást nyerünk a heiligendammi szanatóriumban játszódó négyszereplős, gyilkossággal végződő, ráadásul lidérces Kafka-motívummal dúsított szenvedélytörténetbe, amely zavarba ejtően teátrális körülmények között szembesít minket a testiség legpőrébb igazságával: az elbűvölő Stollberg kisasszony torz kezével.

Van tehát egyfelől mindaz, amiről az ironikus szerkezetű életmű hangsúlyosan beszél, másfelől meg az, amiről talán még hangsúlyosabban hallgat.

Noha Nádas olykor megtöri a hallgatást. Kafka nem ismeri a kor kosztümjeit. Gondoljunk csak az os Emlékiratok könyve és a ös Párhuzamos történetek nagyon különböző szövegvilágaira; a folyamatra, amelyben egyre inkább elhalványul a nyelv képviseleti szerepe, és ezzel párhuzamosan egyre inkább kiélesedik a nyelv önmagát állító valósága.

Ahogyan arról maga Nádas is emlékiratok és látásmód Károlyi Csabának adott ös interjújában: … világéletemben az volt a vágyam, ami Flaubert-é: csak semmi stílus. Ez se a Családregényben nem sikerült, se az Emlékiratokban. Ott annyira nem sikerült, hogy a végén émelyegtem a választékos körmondataimtól.

A meglátás a ös regény kapcsán még inkább érvényesnek tűnik. Kafkánál és Nádasnál, az ő kettejük látás- és írásmódjában, a test ideológiáját, a testre vonatkozó tudást felváltja a testiség látványa, a magára hagyott test pőre tapasztalata, ami leginkább a testi szerelem nem-kellemkedő nem-humanista ábrázolásában érhető tetten.

Kafkánál például A kastélybeli földmérő és Frida kocsmai ölelkezésében.

Navigációs menü

Nádasnál meg mondjuk az Emlékiratok könyve elsődleges elbeszélőjének és Melchiorjának homoerotikus párosában, vagy a Párhuzamos történetek hosszú-hosszú szeretkezésjelenetében a nagyon különböző társadalmi rétegekből és élettörténtekből egy ágyba érkező Lippay Ágost és Mózes Gyöngyvér között. De a testiség ábrázolása is csak, ha tetszik, ürügye annak, hogy megmutatkozzék a szöveg saját teste.

Gergely Jenõ : Történelem és emlékek - retussal Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékiratai Népszabadság, A memoár- és a naplóirodalom közkedvelt olvasmány, és nagy hagyományai is vannak nálunk. Olyan mûfaj, amely a történelmi személyiség feltárulkozásán keresztül láttatja a történelmet, amely elsõsorban magát a szerzõt, és csak másodsorban a történelmet segíti megismerni. Kétségtelen azonban, hogy éppen szubjektív jellege, a sajátos látásmód teszi nemegyszer lehetõvé olyan részletek és nézõpontok felszínre kerülését, amelyek felfedezésére a történész csak ritkán képes.

Gondoljunk csak Kafka hosszú, tömbszerű, már-már gobelinszerű bekezdéseire. Amikor tehát Kafka vagy Nádas szövegei a testről mesélnek, egyúttal önmagukról, önnön szövegtestükről is beszélnek. A szöveg, mondhatni, önmagát allegorizálja.

Tanulságként nézzük meg közelebbről az Emlékiratok könyvének nyílt Kafka- motívumát, valamint annak továbbhullámzását az életműben. Csakhogy ezen a ponton a Proust- vagy Mann-parafrázisként olvasható regényszál éppenséggel egy Kafka-szöveget idéz, tudniillik A per hatodik fejezetének ama részletét, amikor a saját titokzatos bűne ügyében kutakodó Josef K.

A két ujj közt csaknem a legfölső ujjpercig ért az összekötőhártya. Leni ezért odavonta K. Akárha Kafka-parafrázis lenne, holott variáció kettőnk életének közös témájára.

S ezzel elébe tárta a kezét, így engedte vissza az ölébe. Az egészben az emlékiratok és látásmód a legfurcsább, hogy néhány nappal korábban olvastam el A pert egy hajnalig tartó éjszakán. Valójában erősebben talált szíven, hogy nem úszóhártyát látok, hanem egy gyöngéd fiatal állat patáit. A radikális prózabeszéd egyidejű személyességét és személytelenségét jelölő nyelvtani alany változásai csak tovább fokozzák a különböző szerzőségű és műfajú szövegek közötti viszonyok változatosságát.

Ráadásul, és legfőképpen, a többszörös változásalakzatok megérintik az ember önértelmezésének legmélyebb rétegét, az emberi létezés határértékét, az ember és állat hártyás vagy patás állat közötti átmenet titkát. Bármi megtörténhet a bármivé átváltozni képes embert ábrázoló szöveggel. HN — Hátországi napló, Pécs, TC — Talált cetlibővített kiadás, Pécs, Nádas Péter: Emlékiratok könyve, Pécs, Nádas Péter: Emlékiratok könyve, Kortárs, Balassa: Mindnyájan benne vagyunk.

Nádas Péter művei, Budapest, Johnson, Daniel: A remebrance of things… at last, The Times,8, 7. Interjú Nádas Péterrel, Élet és Irodalom,11, 4.

Tartalomjegyzék

Kis Pintér Imre: Hány éves lehet a látása jón és rosszon, in: Balassa, Mihancsik Zsófia: Nincs mennyezet, nincs födém.

Beszélgetés Nádas Péterrel, Pécs, Perlez, Jane: Winning Literary Acclaim.

emlékiratok és látásmód

Szávai János: Opus magnum, in: Balassa, Copyright © Kalligram s.