Alkonyati látomás válaszol, Parókia – Dániel könyve - Kerestem az értelmét

Ez lehetetlenség. Bach olyan, mint a szokás. Ha valaki szokásból tesz valamit, a szokásnak az értelmét csak úgy foghatja föl, ha egy eredeti helyzetet fog föl probléma és old meg. Tehát Bartókból érthető meg Bach és nem fordítva. Negyedfél évtizeden át viaskodott a Harminc ezüstpénz kéziratával Márai Sándor. Az es és az es vége felé — Dreissig Silberlinge címmel — két német nyelvű változat is született a Harminc ezüstpénzből; ezek kézirata úgyszintén az író hagyatékában található.

Esszébe ágyazott krízisregény | Petőfi Irodalmi Múzeum

A kézirat később elkísért külföldre. Jóllehet a mű címe, kurta első fejezete A tény s az imént citált Jegyzet egyértelműen Júdásra irányítja a figyelmet, nem állíthatjuk, hogy a szöveg fókuszában mindenkor és mindvégig az áruló és az árulás problematikája áll.

A Harminc ezüstpénz legalább úgyannyira Jézus története, mint amennyire a Júdásé, s ámbár a köztük lévő viszonyt a már az Eszter hagyatékában elhangzó, majd más Márai-könyvekben — így például a Vendégjáték Bolzanóban, A gyertyák csonkig égnek etc.

alkonyati látomás válaszol

A szerző nagyepikai vállalkozásainak zöme két protagonista találkozását vagy újratalálkozását s verbális összecsapását jeleníti meg. Nincs kétség: a Harminc ezüstpénz két főszereplője Jézus és Júdás, ámde úgy, hogy egy villanásnyi epizódot S akár a mű, akár a reá vonatkozó, ellentmondásos naplóbejegyzések irányából szemlélődünk, bajosan dönthetnők el, melyik protagonista volt a fontosabb, az izgatóbb figura Márai számára, melyik felől közelített témájához, melyik vonta magával a másikát.

alkonyati látomás válaszol

Bizonyos, hogy az áruló és az árulás mindig élénken foglalkoztatta a szerző fantáziáját tisztában volt ezzel ő maga is! Ez a könyv úgy mutatja meg kettejük bonthatatlan egybetartozását, hogy szétválasztva vizsgálja őket. Bizonyos az is, hogy — ellentétben Szigeti Jenő állításával [ix]  — során Márai még nem vágott bele a Harminc ezüstpénz írásába.

Az az év — a naplójegyzetek tanúsága szerint — még csak a téma meglelésének esztendeje volt, de már az ös diárium is tartogat a későbbi fejlemény szempontjából nem lényegtelen közléseket. Megtudjuk, hogy Márai a maga módján hívő, megtudjuk, hogy Ernest Renan könyvét olvassa az apostolokról, s elbűvöli a szerző ékes franciasága, és megtudjuk, hogy tetszéssel és okulással forgatja az Ószövetséget. Ez nem »vallásosság« kérdése.

Parókia – Dániel könyve - Kerestem az értelmét

Az ember lehet hívő, anélkül, hogy vallásos lenne, s az embernek lehet köze Istenhez, akkor is, ha értelmével istentelen. Az ima elindít a lélekben egyféle folyamatot, melynek testi hatása kiszámíthatatlan. Mindenki imádkozott, … minden ember, aki nem egészen süket a természetfölötti iránt. Az emberek nem tudnak tulajdon képükre alkotott Isten nélkül élni — igaz, néha beérik egy ökörfejjel.

Beleszóljon-e a szülő gyermeke párválasztásába? - Németh Sándor válaszol

Az ember, legjobb pillanataiban, mikor pátosza az égbe nyúl, Isten szeretne lenni. Nagy vágy. Nem érdektelen alak. Nem lenne haszontalan vállalkozás egyszer megvizsgálni, mi történt igazában közöttük: Krisztus, a fiatal János és Júdás között.

Elérhetőség

A harminc ezüstpénzzel aligha lehet felelni mindarra, ami történt. Nem volt ez a viszony ilyen egyszerű. Júdás alakja sem volt olyan köznapian az »áruló«, mint ahogy a monda szajkolja.

Végre is, nem tette a harminc ezüstöt takarékba, felakasztotta magát. Érdekes, izgalmas alak. Örök alak, nem ártana egyszer szemügyre venni. Mert mindez már előbb is, utóbb is sokszor megtörtént az emberiség életében: előválott egy ember, akin érezték az ózont, az istenit, s a többiek szimatolni és figyelni kezdtek, csoportosultak; aztán különállott az áruló, s ebben a pillanatban a kísérlet rendőri ügy lett; de nagyon sok ilyen kísérlet elsüllyedt a semmiben.

Jézus és társai tudják, hogy az ő kísérletük plasztikus, egyedülvaló, megmaradó. Hogyan és miben különbözik az előző és a következő kísérletektől? Valószínű, hogy ezt az előkelőséget — mint mindig — környezete rosszul viselte el. Ad Júdás. Ezek a halászok és parasztok, az apostolok, végül is reáfanyalodtak az Urbsra, hogy az, amit alkonyati látomás válaszol, alakot kapjon.

S a kettős megbabonázottság okán nem tartjuk véletlennek azt sem, hogy a Harminc ezüstpénz elkészülte után az író tüstént egy újabb regény tervét kezdte latolgatni.

alkonyati látomás válaszol

Nem alkonyati látomás válaszol azért említjük ezt, mert a Harminc ezüstpénzben természetesen visszatér ez a kérdés — A regényhez fűzött as Jegyzet többnyire indulatos szövege ugyan azt sugalmazza, hogy a Harminc ezüstpénz allegorikus mű, s az egykori Júdás figurája és története mindössze ürügy arra, hogy a szerző a maga idejének Júdásairól beszélhessen, lévén a história nietzschei gondolat!

Márai ezúttal — szándékosan? A Harminc ezüstpénzből s a reá vonatkozó diáriumjegyzetekből sokkal inkább az derül ki, hogy a jelen tart tükröt a múltnak, a jelen vetette kévében világosodik meg a múlt nem pedig fordítva! Föltevésünkhöz, amely a regényértelmezés kulcsa lehet s amelyet a szövegbe épített megannyi, tudatos anakronizmus is alátámaszta későbbiekben még visszakanyarodnak. Magától Máraitól tudjuk, hogy nyolc hónapon át dolgozott a kéziraton, s mivel — jelképesnek érezte ő is — körülbelül akkorra készült el vele, amidőn az újjáépített Margit hidat megnyitották vagyis november a táján [xvii]könnyű kiszámítanunk: március közepén avagy második felében látott munkához.

Account Options

A nagy tárgyi, történelmi tudás nem homályosítja el nála a látomás képességét; mindent tud Jézusról, a körről, melyben élt, a korról és az emberekről, mindent, amit az irodalom alkonyati látomás válaszol a történelem tanít, de a költő e nagy, valóságos tudásból végül is látomást alkot; ez adja ki a könyv igazi jelentőségét. A Harminc ezüstpénz egyébiránt annyi ponton s annyi szállal kapcsolódik a Jézus életéhez, hogy összefüggéseik föltárása s tüzetes elemzése külön tanulmányba kívánkoznék.

Az as diárium — bár akad benne néhány, a regényt, a Bibliát, Renan Marcus Aureliusát, Jézus alakját stb. Az es annál inkább, lévén az alkonyati látomás válaszol a Harminc ezüstpénz első átdolgozásának esztendeje. Gyanítjuk, nem radikális, a naplójegyzetek mindenesetre nem erre vallanak.

  • Элвин нарушил его размышления, и Джезерак повернулся к - Я хотел, чтобы вы увидели это, - сказал тихо Элвин.

Ez a munka tanulságos időtöltés. Ma az utolsó oldalakat a hyperopia az életkor szerint kezelt, amikor Tiberius, a császár — húsvét táján, az éjszakán, amikor Jézust letartóztatják — Capri szigetén, palotája erkélyén hever és a tájat nézi, amely előtte tárul —, s írás közben most én is ezt a tájat látom ….

Amikor — a Rózsadombon, két év előtt — leírtam ezt a jelenetet, nem láttam mindezt, de megállapítom, hogy semmivel sem tudnám pontosabban leírni most a tájat, mint ahogy két év előtt, emlékezetből leírtam.

Nyitvatartás

Így írtam, két év előtt. Most kijavítottam: az »el«-virágzott narancsfákat nézi… Mert most már tapasztalatból tudom, hogy április közepén e tájon mindenfelé, még Sorrentóban is elvirágzottak a narancsfák.

Dániel könyve -

Ez az »el«- szócska most pontosan a helyén van. Csak kissé sokba alkonyati látomás válaszol, amíg ilyen pontosan leírhattam e két betűt.

alkonyati látomás válaszol

Az olvasmány megdöbbentett. Három év munkájának eredménye ez a könyv. Most látom, milyen kábultságban éltem, amikor írtam. Vontatottsága, terjengőssége, aránytalanságai elképesztenek.

Nyilvánvaló, hogy otthon teljesen légüres térben dolgozott már az utolsó években minden író. Én is. Nem volt önkritikánk, sem mértékünk, írásainkat nem tudtuk egy föltétlen mércéhez igazítani. De így, ahogy van, aránytalan, nem »történik meg«. A regény beszélője — leszámítva a nagy éjszakai szópárbaj jelenetét s még egy-két, apróbb részletet — korántsem a bemutatott világhoz tartozó, szem- és fültanú narrátorként viselkedik.

Nem is leplezi kívül- és felüllétét, azt, hogy a maga idejéből tekint vissza a Alkonyati látomás válaszol és Júdás idejében történtekre, s hogy rendelkezik azon többlettudás egy részével, amelyet az eltelt, csaknem kétezer esztendő fölhalmozott.

  • Magyar Narancs: A V.

Alkonyati látomás válaszol hivatkozik Marxra Egyszóval: a huszadik század emberének pozíciójából és perspektívájából fürkészi és magyarázza Jézus és Júdás históriáját, egy új történelmi válságkorszakból akarja megérteni a régi történelmi válságkorszakot. A nagy idők tanúja legföljebb csak sejti, hogy körötte átalakulóban van a világ; a metamorfózis ténye csupán a késő utódok tudatában lesz világossá.

alkonyati látomás válaszol

Mikor Krisztust várták, akkor is azt hitte a nép, hogy közel van a világ vége; Renan bizonyítja ezt, s mind a többiek, akik ezt az alapérzést kutatták; miért is?

A társadalmi, gazdasági rend akkor sem volt elviselhetetlenebb, mint néhány évszázaddal elébb; de a görög-római műveltség lealkonyodott, s ilyen pillanatokban az emberiséget mindig megejti az a szorongó-baljós várakozás, hogy itt a vég, egy műveltség vége, a világ végét is jelenti… Ma így szorong az atomvilág küszöbén az okcidentális ember; a keresztény műveltség alkonyati pillanatában így hadar a végső pusztulásról, azért remélik sokan, hogy közel van már afféle új pirkadás, mint volt a kereszténység kétezer év előtt.

Márai a civilizációvá dermedt fausti kultúra krízisidejéből véli megérthetni a civilizációvá dermedt apollóni kultúra válságidejét — egy új Messiásvárásból a régi Messiásvárást.

alkonyati látomás válaszol

Márai regényművészetében nem itt tűnik föl először ez a gondolat. Benne élt e spengleri gyökerű eszme már a negyvenes évek közepe táján írott Sértődöttek. A hang, illetőleg a Jelvény és jelentés című könyvében a Garren-ciklus negyedik és ötödik kötetében is. Azt már csak mellékesen említenők, hogy a Júdás előadta história a babiloni rabságból hazatérő zsidók sanyarú fogadtatásáról — A narrátor többször is Az elbeszélő bemutatja a kiválasztottság tudatában élő, ám a rómaiak leigázta, helytartók és haszonelvű behódolók szipolyozta zsidóságot, amelynek lelke mélyén emésztő nyugtalanság parázslik, amely telve van szabadulás- és megmaradásvággyal, és forrón sóvárogja a Messiást.

Megeleveníti a látásromlás károsodott fejlődésre utal — nem csupán a zsidóságot eltöltő!