Pályázat civil szervezetek szakmai programjának támogatására

Pályázat kódja: NEA-UN-12-SZ

A pályázat célja

A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

A rendelkezésre álló forrást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium biztosítja a „Nemzeti Együttműködési Alap” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére. A Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen  190.632.000,- Ft-ot oszthat szét.

Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül:

 • szövetség vagy
 • alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)

A támogatási időszak és a támogatás formája:

 • A támogatási időszak kezdete: 2012.05.04.
 • A támogatási időszak vége: 2013.03.30.

A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást.

A támogatás mértéke:

A jelen pályázat keretében nyújtható legkisebb és legnagyobb támogatási összeg mértéke a Kollégium döntése alapján:

 • egyéni pályázó esetén: 200 000 Ft – 2 000 000 Ft
 • a Civil törvény 56. § (4) bekezdése szerint együttesen pályázók esetén: 200 000 Ft – 4 000 000 Ft

A Kollégium által megítélt támogatás nem lehet kisebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg háromnegyedénél.  Jelen pályázat keretében a  saját forrás arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 10  százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben – különösen a közérdekű önkéntes munka igazolásával – vagy készpénzben.

A saját forrás rendelkezésre állásának igazolási módja:

 • közérdekű önkéntes munka biztosítása, egyéb tárgyi  feltételek vagy szolgáltatások biztosítása esetén a pályázó erről szóló nyilatkozata a pályázati adatlapon;
 • pénzbeli forrás biztosítása esetén az Ávr. 72. § (3) bekezdés aa) pontja alapján a számlavezető igazolásával, hitelszerződéssel, tagi  kölcsönszerződéssel, magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel, pénztári kiadási bizonylattal, engedményezési okirattal, tőkeemelésre vonatkozó igazolással, zárt végű pénzügy lízingre vonatkozó szerződéssel, értékpapír banki igazolás másolatával.

A készpénzben rendelkezésre álló saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.

Támogatásból elszámolható költségek köre

A támogatás terhére elszámolhatók a NEAr. 6. melléklete szerinti – a pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati kiírás 1. pontjában részletezett cél(ok) megvalósításának érdekében felmerült és a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási időszak vége között pénzügyileg is teljesült – költségek.

Letölthető dokumentumok:

pályázati kiírás

pályázati útmutató

A pályázatok benyújtásának módja

A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a http://eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon  regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a „Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról” 4. fejezete tartalmazza. 2012. évben a pályázóknak EPER költségtérítési díjat kell fizetni. Ennek összege 3000,- Ft, azaz háromezer forint. NEA pályázatok esetében az EPER költségtérítési díjat  egy évben egyszer kell megfizetni.

A díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni:  10032000-00285128-00000000.

Az EPER költségtérítési díjat legkésőbb a pályázati beadási határidő utolsó napjáig kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

Az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani az alábbi címre:

Wekerle Sándor Alapkezelő
1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Az elektronikus pályázat beadását a  „Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról” 3-4. fejezetében rögzített módon kell elvégezni.

Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az elektronikus pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:

 • a támogatás felhasználásának tételes indoklása a Kollégium által előírt formában, a tételes indoklás sablonja a pályázati kiírás 2. számú melléklete,
 • a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolata, amennyiben a működési pályázathoz még nem került benyújtásra,
 • amennyiben a pályázó konzorcium, a konzorciumvezető és minden a konzorciumi tag által aláírt konzorciumi együttműködési megállapodás/ együttműködési szándéknyilatkozat elektronikus másolata.

Beadási határidő:   2012. június 3. 23:59 óra

Pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu

Forrás: palyazatok.org

Címke: , , ,
Kategória: Pályázatok