Károli-Biblia - Ézsaiás próféta könyve

7. látomás magad is szülhetsz

Ézsaiás próféta könyve 1. Elhagyták az URat, megvetették Izráel Szentjét, és elfordultak tőle. Minden fej beteg, és minden szív erőtlen.

palienko látástechnika a rövidlátás hány éves korára áll le

Megelégeltem a kosok egészen elégő áldozatait és a hizlalt marhák kövérjét. A bikák, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm.

MÓZES ELSŐ KÖNYVE A TEREMTÉSRŐL

Újhold, szombat és ünnepre hívás? Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, akkor sem hallgatom meg: kezetek vérrel van áztatva. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, ha vérvörösek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Tele volt quinax myopia, igazság lakott benne, most pedig gyilkosok!

Mindegyikük szereti az ajándékot, és a megvesztegetést hajhássza, az árvának nem szolgáltatnak igazságot, és az özvegy ügye nem kerül eléjük. Akkor majd igaz városnak, hű városnak neveznek téged. Mert Sionból jön a tanítás, és Jeruzsálemből az ÚR beszéde. Fegyvereikből kapákat csinálnak, dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.

Jöjjetek, járjunk az ÚR világosságában!

Ézsaiás próféta könyve

Tele van országuk lovakkal, és végtelen sok szekerük van. Jaj a lelküknek, mert maguknak szereztek bajt. Nyomorgatóid gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajtad.

vizuális letartóztatási műtét a látomás évekkel ezelőtt jelent meg

Vezéreid hitetők, és rossz útra viszik lépteidet. Vedd le rólunk gyalázatunkat! Kedvesemnek szőlője volt dúsan termő hegyoldalon.

Jйzus gyermekkora

Várta, hogy majd jó szőlőt terem, de vadszőlőt termett! Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vadszőlőt? A fellegeknek is parancsolok, hogy ne adjanak rá esőt. Jogőrzésre várt, de jogorzás lett; igazságra, de keserű kiáltás lett!

Éhen halnak főemberei, a nép pedig szomjúságtól eped el. Mert megvetették a Seregek URának törvényét, és megutálták Izráel szentjének beszédét.

  • Mózes I.
  • Felesége Áron leányai közé tartozott, s Erzsébetnek hívták.

A hegyek megrendültek, és holttestük szemétként fekszik az utcán. Mindezzel nem múlt el haragja, és keze még föl van emelve. Nem szunnyad egy sem, és nem alszik, derekának öve sem oldódik meg, és nem szakad el saruja szíja sem. Ha pedig valaki az országra néz, íme, ott sűrű sötétség van, és a világosság elsötétedik a fellegektől! Kettővel az arcát fedte be, kettővel a lábait, kettővel pedig repült.

Hiszen a Királyt, a Seregek URát látták szemeim! Én azt mondtam: Íme, itt vagyok én, küldj el engem! Ő így felelt: Míg a városok el nem pusztulnak, és lakatlanná nem lesznek, a házakban pedig nem lesz ember, a föld pedig puszta nem lesz.

  • És monda: Hágár, Szárai szolgálója!
  • С этого холма Хилвар показал ему водопад, с его вершины они видели световую вспышку, завлекшую их в Шалмирану.

De ahogy a cserfának és a tölgyfának megmarad a tönkje kivágás után: a tönkjük szent mag lesz! Erre úgy reszketni kezdett a király szíve és népének szíve, ahogyan az erdő fái reszketnek a szélben.

Ne lágyuljon meg a szíved e két füstölgő üszkös fadarab miatt, Recínnek, az aráminak és Remaljá fiának fölgerjedt haragja miatt! Ha nem hisztek, bizony nem maradtok meg!

Hát nem elég, hogy embereknek okoztok bosszúságot, még Istenemet is bosszantjátok? Mindez ökrök legelője lesz, és juhok járnak rajta.

Kilép mindenütt a medréből, és partjain túl árad. Készüljetek és megrettentek majd, készüljetek és megrettentek majd! A Sion hegyén lakozó Seregek URától vagyunk mi! Az élők felől a holtaktól kell-e tudakozódni? Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala. Ha pedig megéhezik, haragra gerjed, és megátkozza királyát és Istenét: fölfelé néz, 22 aztán a földre tekint, és íme, mindenütt nyomor, sötétség és szorongató homály, ő pedig ki lesz taszítva a sűrű sötétbe. Először megalázta Zebulon és Naftáli földjét, de 7.

látomás magad is szülhetsz megdicsőíti a tengerhez vivő utat, a Jordán 7. látomás magad is szülhetsz oldalát és a népek határát.

Akik a halál árnyékának földjén laknak, azok fölött fény ragyog föl. A Seregek URának féltő szeretete teszi ezt. Fügefákat vágtak ki, de mi cédrusokat ültetünk a helyükre. De mindezzel még nem múlt el haragja, és keze még föl van emelve. Mert mindnyájan istentelenek és gonosztevők, és minden száj bolondságot beszél.

Senki sem könyörül testvérén. Mindnyájan karjuk húsát eszik, 21 Manassé Efraimot és Efraim Manassét, s mindketten fölkelnek Júda ellen.

Jйzus Krisztus evangйliuma Lukбcs szerint

Az özvegyek prédául lesznek nekik, az árvák pedig zsákmányul. Kihez futtok segítségért, és hol hagyjátok dicsőségeteket? Mindezzel még nem múlt el haragja, és keze még föl van emelve. Elmozdítottam a népek határait, kincseiktől megfosztottam őket, és mint erős, letaszítottam a magasan ülőket. Nem volt senki, aki szárnyát mozdította, csőrét kinyitotta volna, vagy csak csipogott volna! Vagy büszkélkedik-e a fűrész azzal szemben, aki húzza?

Mintha a bot lengetné azt, aki fölemelte, és a vessző emelné föl azt, aki nem fából való. El van határozva a pusztulás, kiárad az igazság! Megrémül Ráma, Saul városa, Gibea elmenekül. Megveri a földet szájának botjával, és ajka leheletével megöli a hitetlent. Efraim nem irigykedik Júdára, és Júda sem támad többé Efraimra.

Kinyújtják kezüket Edómra és Móábra, nekik engedelmeskednek Ammón fiai. Bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az ÚR. Az ÚR szabadítómmá lett. Királyságok népeinek zúgása, összegyűlt nemzeteké. A Seregek URa megszemléli a harci sereget. Nem von sátrat ott az arábiai, és pásztorok sem tanyáznak ott, 21 hanem vadak heverésznek, és baglyok töltik be házaikat, struccok laknak ott, és vadkecskék szökdelnek.

neurológiai betegségek látásromlás binokuláris látási rendellenességek

Nemsokára eljön az ideje, nem késnek napjai. Jövevények társulnak hozzájuk, és Jákób házához csatlakoznak. Foglyaik lesznek a fogságba ejtőik, és uralkodnak az őket nyomorgatókon. Lehullottál a földre, aki népeken tapostál! Befednek a meggyilkoltak, a karddal átszúrtak, a sziklasírba leszállók, mint valami eltaposott holttestet. Nem emlegetik soha többé a gonoszok ivadékát.

Keze föl van emelve, ki fordíthatja el? Ám a te gyökeredet éhínséggel pusztítom ki, és maradékodat megölöm. Rettegj, egész Filisztea, mert füst jön észak felől, és nem marad el seregeiből senki sem! Azt, hogy az ÚR vetette meg Sion alapját, és ott találnak oltalmat népe szegényei. Bizony a pusztulás éjjelén megsemmisül Ár-Móáb! Bizony a pusztulás éjjelén megsemmisül Kir-Móáb!

Ezért ordítanak Móáb fegyveresei, és reszket a lelke. Sírva mennek föl a Lúhit-hágón, és 7. látomás magad is szülhetsz útján szívszaggatóan sírnak.

Tedd árnyékodat délben olyanná, mint az éjszaka! Rejtsd el a kiűzöttet, és a bujdosót ne add ki! Légy oltalmuk a pusztító ellen! Mert vége lesz a nyomorgatásnak, megszűnik a pusztítás, és elfogynak, akik a földet tiporják. A népek fejedelmei levágták drága vesszőit, pedig azok Jazérig értek, bejárták a pusztát, hajtásai szétterjedtek, és átnyúltak a tengeren.

Megöntözlek könnyeimmel, Hesbón és Elálé, mert szüretedről és aratásodról elmaradt a víg ének hangja. Íme, Damaszkusz városa elpusztul, és romhalmazzá lesz.

Arám maradéka úgy jár, mint Izráel fiainak dicsősége — ezt mondja a Seregek URa. Úgy zúgnak, mint a tenger zúgása. Háborognak a népek, úgy háborognak, mint Sittsev szemvizsgálati asztal hatalmas vizek! Elsodródnak, mint polyva a hegyeken a szél előtt 7.

látomás magad is szülhetsz mint pozdorja a forgószél előtt. Ez a jutalma pusztítóinknak, és a sorsa kirablóinknak! Menjetek, gyors követek, a szálas és sima arcú néphez, a néphez, amelytől közel és távol rettegnek, a hatalmas és hódító néphez, amelynek földjét folyók szelik át! Íme, az ÚR gyors felhőn nyargal, és Egyiptomba megy. Megremegnek előtte Egyiptom bálványai, és az egyiptomiak szíve megolvad bensejükben. Esztelen tanácsot adnak. Hogy mondhatjátok azt a fáraónak, hogy bölcsek vagytok, régi királyok fiai?

Félrevezették Egyiptomot törzseinek szegletkövei. Ha kiáltanak az ÚRhoz a nyomorgatók miatt, küld nekik megmentőt és vezetőt, aki megszabadítja őket. Ő meghallgatja és meggyógyítja őket. Erre ő úgy is tett: ruha és saru nélkül járt. Hát mi hogyan menekülhetnénk meg? Mint a délen tomboló szélvész, úgy jön a pusztából, a rettenetes földről. Jöjj föl, Élám, szálld meg, Média! Minden fohászkodásnak véget vetek. Gyötrődöm hallása miatt, és megrémültem látása miatt.

Föl, fejedelmek, kenjétek a pajzsot! Majd így szólt: Elesett, elesett Babilón, és isteneinek minden faragott képe a földön fekszik összetörve.

Széírből így kiáltanak hozzám: Őrálló!